Reguliere expressies

Reguliere expressies

Reguliere expressies zijn patronen die in bepaalde tekens of tekencombinaties speciaal worden geïnterpreteerd wanneer zij worden vergeleken met een data-string. grep, sed and awk behandelen patronen als reguliere expressies. Bijvoorbeeld: Het gebruik maken van wildcards in reguliere expressies bij het zoeken naar strings (patronen). Let op: Reguliere expressies zijn anders dan het wildcard-systeem van de shell

Regular expressions zijn:

^
begin van de regel
$
einde van de regel
\<
begin van een woord
\>
eind van een woord
.
een enkel karakter
.*
elk karakter, herhaalde een aantal malen (met inbegrip van geen)
c*
komt overeen met nul of meer herhalingen van het karakter c
\c
komt overeen met karakter c (bijzondere betekenis uitgeschakeld)
c?
één of meer herhalingen van c
[agkAGK]
komt over een met één van a, g, k, A, G, K
[0-9a-f]
valt binnen bereik 0-9 of a-f
[^string]
elk karakter NIET in string

Voorbeelden van patronen

^The
regel begint met The
\<[A-Z]
woord start met een hoofdletter
embar?ass*
bevat embaras, of ieder ander woord met één of meer r-en of meerdere s-en, dus ook unembaras, embarased enz.
x.*y
iedere x gevolgd door y met ieder of geen tekens daartussen

Karakters met een speciale betekenis

Bepaalde tekens worden geïnterpreteerd met een speciale betekenis door de shell. Vaak kunnen ze verschillend worden uitgelegd, afhankelijk van de context.

Voorbeelden

*
Gebruikt als een wildcard voor een willekeurig aantal karakters. Bijvoorbeeld, ls p * zou een lijst van alle de bestandsnamen in de huidige directory beginnend met de letter p.
?
Gebruikt als een wildcard voor één enkel karakter. Bijvoorbeeld: ls jun??.dat laat alle bestanden zien die beginnen met jun, eindigen met .dat met twee willekeurige karakters daartussen.
[
Wordt gebruikt om precies aangeven welke tekens de wildcard bevat. Bijvoorbeeld, het commando rm prog[2-4p-r].c verwijdert de bestanden prog2.c, prog3.c, prog4.c, progp.c, progq.c, progr.c.
~
Gebruikt voor het volledige padnaam van een home directory. Bijvoorbeeld: ls ~mary toont de inhoud van de home directory van gebruiker mary, wiens volledige padnaam is /u0/xhul/mary.
{
Accolades kunnen worden gebruikt om bestandsnamen toe te passen in plaats van wildcards, bijvoorbeeld: rm {prog1,testing,yesterday}.c verwijdert de bestanden prog1.c, testing.c en yesterday.c. Let wel dat in het laatste voorbeeld er geen spaties na de comma mogen staan.
$
Wordt gebruikt om te verwijzen naar een waarde van een variabele of een veld. Bijvoorbeeld: echo $PRINTER toont de huidige waarde van de omgevingsvariabele PRINTER
!
Wordt gebruikt in opdrachtgeschiedenis notatie. Bijvoorbeeld: !3 zou de derde-laatste opdracht van uw commando geschiedenis uitvoeren(indien beschikbaar).
&
& wordt gebruikt om een job in de achtergrond te draaien. Bijvoorbeeld: f77 program.f &, compileert en linkt het FORTRAN programma program.f in de achtergrond. && is de logische operator for AND in een programmeertaal context.
|
(Pipe) Geeft het resultaat van een commando als invoer voor een ander commando. Bijvoorbeeld: ls -al |more stuurt de directory listing uitkomst van ls door als invoer voor het scroll commando more.
<
Leidt de invoer van een commando. Bijvoorbeeld: maple < algebra, stuurt het bestand algebra als invoer naar het programma maple.
>
Leidt de output van een commando. Bijvoorbeeld: ls > dir_list stuurt het resultaat van ls naar het bestand dir_list.
;
Gebruikt voor afzonderlijke commando’s op dezelfde lijn. Bijvoorbeeld: ls -l | more; quota toont de bestandenlijst voluit en toont daarna de gebruikte quota.
(
Gebruikt als haakjes in een programmeertaal context. Bijvoorbeeld (in C shell): if ($string=='Jane') then ...
\
Om een van de bovenstaande karakters te gebruiken in hun letterlijke zin, moeten ze worden ‘ontsnapt’ door voorafgaand een backslash, (\) te plaatsen. Bijvoorbeeld: Om de string <*Hello*> te tonen, moet: echo\<\*Hello\*\> worden gebruikt.

chmod calculator


Vink het gewenste vakje aan of vul direct een geldig numeriek nummer om te zien wat waarde is in andere formaten.

Machtigingen:

  Eigenaar Groep Ander
Lezen
Schrijven
Uitvoeren

Typische Chmod machtigingen:

664 of -rw-r–r–  – webpagina’s en afbeeldingen bekeken door surfers.
666 of -rw-rw-rw-  – log-bestanden of pagina’s die zijn geschreven.
755 of -rwxr-xr-x  – perl scripts om ze uitvoerbaar te maken.
755 of -rwxr-xr-x  – directories hebben meestal deze waarde.
777 of -rwxrwxrwx  – bestanden die door iedereen mogen worden overschreven.
777 of -rwxrwxrwx  – mappen die bestanden bevatten.

Wat is de Eigenaar, Groep en Andere?

Eigenaar – Eigenaar – de gebruiker / eigenaar van een bestand of map.
Groep – Groep – personen die lid zijn van dezelfde groep.
Ander – Andere – gebruikers die niet de eigenaar zijn of een deel uitmaken van de groep.


Check the desired boxes or directly enter a valid numeric number to see its value in other formats.

Permissions:

  Owner Group Other
Read
Write
Execute

Typical Chmod permissions values:

664 or -rw-r–r–  – web pages and images viewed by surfers.
666 or -rw-rw-rw-  – log files or pages that are written to.
755 or -rwxr-xr-x  – perl scripts to make them executable.
755 or -rwxr-xr-x  – directories are usually given this value.
777 or -rwxrwxrwx  – for files that are written to by all.
777 or -rwxrwxrwx  – directories that have files created inside them.

What is Owner, Group and Other?

Owner – the user/owner of a file or directory.
Group – individuals who are in the same group.
Other – users that are not the owner or part of the group.

Theme: TheBuckmaker.com Blogging Themes